• Supanit Thomsuwan

โครงการการกุศลเพื่อการศึกษาของเด็กยากไร้ - โครงการแรกเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาโรงเรียนในถิ่ยทุรกันดาร เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็กยากไร้

Peachy Stake Pool พึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2564 ยังมี Saturation ที่ต่ำและมีค่าธรรมเนียมถูก 0% เพื่อมอบผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้ลงทุน ทุกท่านที่อยากสนับสนุนโครงการดีๆ สามารถ Stake และ Mint Block Rewards ไปด้วยกันกับพวกเราได้เลย

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่น่ารักทุกท่าน 🍑😊


บริจาค 20% ของกำไร

วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 (Epoch267)

Peachy Stake Pool ได้สร้าง Block แรกแล้ว


Epoch267

Block ทั้งหมด : 2 Blocks

ได้รับค่าธรรมเนียม : 340 ADA

ค่าใช้จ่าย : 108.67 ADA

รายได้ : 231.33 ADA

บริจาค (20%) : 46.27 ADA


Epoch271

Block ทั้งหมด : 1 Block

ได้รับค่าธรรมเนียม : 340 ADA

ค่าใช้จ่าย : 114.07 ADA

รายได้ : 225.93 ADA

บริจาค (20%) : 45.19 ADA


Epoch280

Block ทั้งหมด : 1 Block

ได้รับค่าธรรมเนียม : 340 ADA

ค่าใช้จ่าย : 250.93 ADA

รายได้ : 89.07 ADA

บริจาค (20%) : 17.81 ADA


ยอดบริจาครวม : 109.27 ADA


การบริจาค


เราจะทำการบริจาค (เร็วๆนี้) ให้กับ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา หรือ EDF

EDF (The Education for Development Foundation)

มูลนิธิ EDF เชื่อว่า "การศึกษา" เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง ที่จะยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนด้อยโอกาส และช่วยลดปัญหาสังคมด้านต่างๆ ให้น้อยลง โดยเด็กและเยาวชนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาเหล่านี้ สามารถนำความรู้และทักษะ ต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ประกอบอาชีพ หรือต่อยอดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และสามารถนำพาตนเองและครอบครัวให้หลุดพ้นจากวัฎจักรของความไม่รู้ และความยากไร้ ไม่ต้องกลายเป็นแรงงานไร้ฝีมือ หรือตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ดู 42 ครั้ง